Introduktion til området

Hvidovre havn
På billedet ses Hvidovre havn.

Er dine kommende butikslokaler beliggende i Hvidovre, er du tæt på effektiv kollektiv trafik, motorvejsnettet, skov og strand, og du bliver en del af en meget gesjæftig erhvervskommune. Hvidovre blev i perioden fra 1945 til 1960 pilotprojekt for almennyttige boligselskaber og den spirende byggeindustri i en hektisk udvikling, som tegnede sig for opførelsen af over 5.500 nye boliger. I samme periode tredobledes indbyggertallet fra 13.000 til 39.000, da der også blev opført et stort antal statslånshuse spredt over Hvidovre. I dag er Hvidovre en bydel i Storkøbenhavn med 52.648 indbyggere (2016), beliggende i Hvidovre Kommune øst for Brøndby, syd for Rødovre, vest for Valby og otte kilometer vest for København. Hvidovre Kommune, som blev dannet i 1970 ved sammenlægningen af sognene Avedøre, Hvidovre, Risbjerg og Strandmark, forblev selvstændig i forbindelse med kommunalreformen i 2007. Bydelene Avedøre og Friheden, samt Hvidovre Nord, hører også ind under Hvidovre Kommune, som dækker et areal på 22,84 kvadratkilometer, har i alt 52.831 indbyggere og en befolkningstæthed på 2.313 indbyggere per kvadratkilometer. Hvidovre er en grøn forstad med muligheder, som ligger tæt på det meste. Der er et kvarter til Rådhuspladsen, og her er både strand og skov. Kommunen har en vision om at være børnenes og familiernes by med tilbud om læring og fritidsliv, og vil også gerne være en attraktiv by at have butik/virksomhed i, hvorfor kommunen tilbyder det  lokale erhvervsliv i Hvidovre en effektiv og smidig erhvervsservice. Med Avedøre Holme, Filmbyen, butikscentrene Frihedens Butikscenter og Hvidovre C (stationscentret) og de mindre erhvervsområder markerer Hvidovre sig som en driftig og virksom erhvervskommune, hvorfor også mange virksomheder med aktiviteter i udlandet har valgt at placere sig her netop på grund af den attraktive placering i hovedstaden tæt på Københavns Lufthavn, Øresundsbroen og motorvejsnettet.

Områdets historie

Flag
Hvidovre har sit eget lokale flag. / Shutterstock

I forbindelse med Englandskrigene først i 1800-tallet blev en tidlig industri etableret ved Hvidovres gamle slæbested i Kalveboderne for enden af den nuværende Lodsvej. Her opstod et teglværk og et kalkbrænderi, som fungerede frem til omkring 1840. I 1807 blev Kalvebodernes Lodseri også etableret her og fungerede frem til slutningen af 1930erne. Fra 1870erne kom der igen udvikling ved Hvidovres slæbested, idet ophævelsen af Amagers monopol på fiskeriet i Kalveboderne åbnede for et fiskeri fra Sjællandssiden. Her etableredes i årtierne efter en lille fiskerkoloni ved siden af lodseriet. I Avedøre oprettede Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab i første del af 1900-tallet en forsøgsplanteskole for frugttræer, Plantagen, som en del af sit oplysningsarbejde. Den blev en forløber for den senere gartnerivirksomhed, som kom til at præge begge landsbyer og endnu er markant i landskabet i Avedøre. Med etablering af det første kommunestyre i midten af 1800-tallet kom Hvidovre administrativt til at orientere sig østpå som del af Frederiksberg-Hvidovre Kommune, medens Avedøre lige så naturligt orienterede sig mod vest og nord og fik sin gamle kirkelige forbindelse med Glostrup cementeret som en del af Glostrup Kommune. Samtidig blev den yderste nordlige del af Hvidovre skåret over ved anlægget af København-Roskildebanen, så blot en enkelt lille ejendom kom til at ligge nord for banedæmningen. Københavns Befæstning, hvis sydligste del skærer gennem Avedøre, skar fra midten af 1880’erne den gamle forbindelsesvej vestpå fra Avedøre over. Sydvest for landbefæstningens afslutning ligger den vestligste del af Københavns søforsvar, Avedøre Batteri, som er opført i 1892 og er velbevaret trods overbygning af beboelser. To af Avedøres gårde blev samtidig isoleret på vestsiden af forsvarsanlægget, og Avedøres århundredgamle kirkelige forbindelse med Glostrup blev vanskeliggjort i en grad, så Avedøre nu kirkeligt blev knyttet til Brøndbyøster Sogn. Kommunalt fortsatte Avedøre sin tilknytning til Glostrup. Presset fra et København i stærk udvikling gennem anden halvdel af 1800-tallet mærkedes på den ene side i Avedøre og Hvidovre som en mulighed for at lægge landbruget om mod gartneridrift og på den anden side som en stærkt stigende spekulation i landbrugsejendommene. Det er dog kun i Avedøre, denne periode har sat sig væsentlige bevarede spor i de eksisterende kulturmiljøer i form af virksomheder og bebyggelse.

Områdets infrastruktur

Hvidovre stationscenter s-tog
På billedet ses Hvidovre stationscenter. / Wikimedia

Er dine butikslokaler beliggende i Hvidovre, er infrastrukturen relevant i forhold til fx varelevering, kundebesøg, rekruttering af butikspersonale samt medarbejdertilfredshed (nem adgang til virksomheden med kollektiv trafik). Hvidovre kommune grænser op til Valby, Rødovre Kommune og Brøndby Kommune. Med bus eller S-tog kommer man nemt og hurtigt til og fra Indre By. S-togsstationerne Hvidovre, Rødovre, Åmarken, Friheden og Avedøre betjener Hvidovre Kommune. Holbæk Motorvejen (rute 21) starter i Hvidovre Kommune og Hvidovre er velforsynet med kollektiv transport i form af busser og S-tog, som drives af henholdsvis busselskabet Movia og DSB. Busnettet i Hvidovre drives af busselskabet Movia, og du finder køreplaner, priser, rejseruter med videre på Movias hjemmeside. Togdriften på de fem S-togsstationer  i Hvidovre Kommune varetages af DSB, og du kan se køreplaner, priser og planlægge din rejse med mere på DSBs hjemmeside. Har du et varigt psykisk eller fysisk handicap, kan du søge kommunen om støtte og hjælp til transportmidler. Flextrafik er fritidskørsel med handicapbusser for dig, der ikke kan benytte offentlige transportmidler og per 1. marts 2016, kan du benytte flextrafik til alle kørselsformer, herunder fornøjelser samt behandlingstilbud så som tandlæge, læge med videre. Sammenlægningen af Avedøre og Hvidovre, blev gennemført uden forsøg på at indrette infrastrukturen på det nye fællesskab. Det har medført, at der kun er to forbindelsesveje mellem bydelene, som betjener alle trafikformer, Gammel Køge Landevej og Brostykkevej. Med anlægget af Avedøre Havnevej som fødevej til Avedøre Holme og senere motorvejen langs Vestvolden og broforbindelsen fra Avedøre Holme til Vestamager blev Hvidovre Kommune rammet ind af storbylandskabets infrastruktur.

Erhvervs- og forretningsliv

Gl. Køge landevej
Butikslokaler i Hvidovre.

Den betydning som de butikslokaler, du vælger at drive din butik fra, kan ikke overdrives. Butikslokalet har indflydelse på alt fra kundetilstrømning og omsætning til dine ansattes trivsel og butikken eller dit brands profil. Og der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge butikslokaler i Hvidovre, da butikkens indretning og omgivelser også kan være med til at styrke butikkens profil. Butikken bør med andre ord være dit vartegn, hvorfor det er værd at overveje, om butikslokalet (eller lokalerne) sender det signal, du ønsker. Der skal være overensstemmelse mellem dit brand og butikkens placering, størrelse og interiør. Fordi butikslokalerne også påvirker eventuelt butikspersonales arbejdsglæde, så har de indirekte indflydelse på effektiviteten, serviceniveauet og i sidste ende omsætningen i din butik. Butikken skal naturligvis være indrettet, så den afspejler behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Butikkens placering er desuden vigtig i forhold til rekruttering af butikspersonale samt varelevering. Søg efter ledige butikslokaler i Hvidovre på Lokalebasen, fx på Hvidovrevej, Strandmarksvej og Gl. Køge Landevej.

Du har gode indkøbsmuligheder, når du vælger butikslokaler i Hvidovre, men det kan være interessant at vide noget om struktur og regulering af butikslivet, når du påtænker at åbne butik her i kommunen. Planlægningen og regulering af butikker i Hvidovre Kommune sker efter centerstrukturen, der består af en bymidte, bydelscentre og lokalcentre. I centerområderne er der ud over detailhandel også andre centerfunktioner, fx offentlig og privat service, administration, kulturelle, sociale og sundhedsmæssige institutioner, boliger med videre. Uden for centerområderne er der kun mulighed for at etablere mindre, lokalt funderede butikker. Der kan dog i visse erhvervsområder ved Gl. Køge Landevej indpasses butikker med pladskrævende varer. Hvidovre har et hovedcenter – Frihedens Butikscenter. I hovedcentret må butikkerne have et areal op til 3.500 kvadratmeter for dagligvarebutikker og 2.000 kvadratmeter for udvalgsvarebutikker. Her må det samlede, maksimale areal til butiksformål dog ikke overstige 19.430 kvadratmeter. I Hvidovre er der syv bydelscentre, herunder Hvidovre Stationscenter med et samlet butiksareal på op til 18.020 kvadratmeter, Rebæk Søpark Centret med et samlet butiksareal på op til 7.270 kvadratmeter, Hvidovrevej og Baunebakkevej med et samlet butiksareal op til 10.060 kvadratmeter, Risbjerggård og Glimvej med et samlet butiksareal op til 5.000 kvadratmeter, Gl. Køge Landevej og Åmarken med et samlet butiksareal på op til 5.000 kvadratmeter samt Avedøre Stationsby med et samlet butiksareal på op til 7.800 kvadratmeter og Copenhagen Business Park med et samlet butiksareal på op til 3.000 kvadratmeter. I bydelscentre må butikkerne – som i hovedcentret – have et areal på op til 3.500 kvadratmeter for dagligvarebutikker og 2.000 kvadratmeter for udvalgsvarebutikker. I Hvidovre er der desuden fire lokalcentre på henholdsvis Kettevej, Hvidovre Torv og Landlystvej, Bredalsparken og Brostykkevej og Hvidovrevej. I lokalcentre må butikkerne have et areal på op til 1.000 kvadratmeter for dagligvarebutikker og 500 kvadratmeter for udvalgsvarebutikker. I lokalcentre må det samlede, maksimale areal til butiksformål dog ikke overstige 3.000 kvadratmeter. Uden for centerområderne må butikker til lokalområdets daglige forsyning højst have et butiksareal på 500 kvadratmeter for dagligvarebutikker og 200 kvadratmeter for udvalgsvarebutikker. Endvidere må der etableres butikker til salg af egne produkter, så længe den butikken ikke overstiger 200 kvadratmeter.

Købekraften i området

Købekraft.
Købekraften i Hvidovre er god. / Shutterstock

Står valget på butikslokaler i Hvidovre, så er information om erhvervsvenlighed, indtægtsniveau og købekraft i Hvidovre relevant. Og købekraften i Hvidovre er god, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 52. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Hvidovre Kommune 204.689 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Hvidovre Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje butikslokaler her i kommunen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Hvidovre en samlet placering som nummer 92, hvor kommunen i 2015 fik en 95. plads, og er altså gået tre pladser frem. Huspriserne i Hvidovre er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i området. De reelle huspriser i Hvidovre og ikke kun til salg-priserne siger noget om det generelle niveau. I andet kvartal 2016 er der handlet to fritidshuse (gennemsnitlig kvadratmeterpris ikke tilgængelig) og 41 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 21.132 kroner per kvadratmeter, hvilket er en stigning på 4,75 procent, hvor kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse var 23.104 kroner per kvadratmeter, et fald på -1,10 procent i forhold til første kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er handlet 95 parcel- og rækkehuse i Hvidovre Kommune.

Parkeringsmuligheder

Parkeringsmulighederne er udmærkede i Hvidovre, og er dine butikslokaler placeret her i kommunen, vil du, søger du efter butikslokaler på Lokalebasen få oplyst, om der er hører parkeringspladser til lejemålet eller om der er mulighed for tilkøb eller leje af parkeringspladser tæt på. Er der ikke det, har du flere muligheder for central parkering i Hvidovre, blandt andet på Søvangsvej 1-5, hvor du fx kan leje parkeringspladser beliggende bagved Knud Larsen Byggecenter på Gammel Køge Landevej, som er et centralt sted at parkere. Her er det muligt at leje parkeringspladser til almindelige personbiler. Bilerne er under regelmæssigt opsyn. Lejeperioden er minimum 90 dage og den månedlige leje er 600 kroner (1-30 pladser). Frihedens Butikscenter har en stor parkeringskælder med indkørsel fra Strandmarksvej og Hvidovrevej. På arealet udenom centeret er der adskillige parkeringspladser foran indgangene. Ved alle indgangene er der desuden handicapparkeringspladser. Parkeringsvagter er der ingen af, men der er masser af gratis parkeringspladser. Derudover er der 450 parkeringspladser i Hvidovre C, som ligger på Hvidovrevej 57 (fem minutters gang fra stationen), og her må du også parkere gratis i tre timer. Husk blot at sætte p-skiven. Her er både udendørs og overdækket parkeringsarealer, og fem indgange til centret. 

Udvikling i området

fremgang
Der er god udvikling i området. / Shutterstock

Med den kommende København-Ringstedbanen og den mulige gigantudvidelse af Avedøre Holme, er der gang i udviklingen i Hvidovre Kommune. I 2035 kan erhvervsområdet Avedøre Holme være blevet næsten dobbelt så stort, som det er i dag. Den overraskende udvikling er blevet en mulighed, efter Københavns Kommune har henvendt sig til Hvidovre Kommune med et tilbud om at deponere op mod 25 millioner kvadratmeter jord fra blandt andet metrobyggeriet i København på Avedøre Holme. Realiseres planen, vil det betyde en udvidelse af det store erhvervsområde med omkring 3.200.000 kvadratmeter ud for den sydlige del af området. Hvidovre Kommune har, foranlediget af henvendelsen fra Københavns Kommune, fået udarbejdet en analyse af COWI, der beskriver det enorme projekt på hvilken baggrund kommunalbestyrelsen har godkendt, at der gives en anlægsbevilling på 2,5 millioner kroner til at igangsætte et forarbejde, der skal kortlægge hele udvidelsen af Avedøre Holme, herunder hvilke fordele, ulemper, gevinster og risici, der er i projektet. Hvidovre Kommune har i forvejen stort fokus på at udvikle Avedøre Holme til et af Danmarks mest attraktive erhvervsområder, og hvis jorddeponeringen kan gøre området næsten dobbelt så stort, vil det give plads til en masse nye virksomheder, som kan bruge den unikke placering tæt på hovedstaden til vækst og udvikling. Udover at hjælpe Hovedstadsregionen med at komme af med overskudsjorden, så vil det mulige udvidelsesprojekt også være med til at styrke den regionale kystsikring ikke bare på Avedøre Holme, men også i Kalveboderne og det indre København. Endelig vil et næsten fordoblet erhvervsareal indeholde store økonomiske muligheder for Hvidovre Kommune. 

Industrien

Forretning
Der er mange muligheder for at drive virksomhed i Hvidovre. / Shutterstock

Vælger du butikslokaler i postnummer 2650, skal du være opmærksom på, at der er der flere mindre erhvervsmiljøer med forskellige virksomhedsklynger og mange lokale butikker. I de mindre erhvervsområder ved Arnold Nielsens Boulevard og Gungevej, Landlystvej, Immerkær og Søvangsvej ligger der virksomhedsklynger af iværksættere, servicevirksomheder, kontorer, håndværk og mindre industri tæt på boligområder. I en paralleludvikling til Fingerplanen blev Avedøre Holme sidst i 1950erne udlagt til Danmarks største industriområde for miljøbelastende produktion. Det enestående rørskovsområde blev inddæmmet, og i 1966 åbnede den første virksomhed på Avedøre Holme. Hvidovre ligger centralt i hovedstadsområdet med veludbyggede erhvervsområder med effektiv forsyning og infrastruktur. Stort set alle erhvervsgrunde med bygninger til salg eller leje er privatejede, og der er mange muligheder for at drive virksomhed i Hvidovre, blandt andet på Avedøre Holme, som er et af nordens største og mest veludbyggede erhvervsområder, hvor der er nem og hurtig adgang til motorvejsnettet og dermed hele regionen og resten af landet. Avedørelejeren med Filmbyen ligger i smukke historiske omgivelser og huser primært virksomheder indenfor film- og mediebranchen. Avedørelejeren med Filmbyen ligger i smukke historiske omgivelser og selve bygningen er oprindeligt et kaserneanlæg, der er mere end 100 år gammelt, som primært huser virksomheder indenfor film- og mediebranchen. Her ligger blandt andet filmselskabet Zentropa og Cirkusmuseet, Historiens Hus, Produktionsskolen, vandrehjemmet Belægningen og filmskolen Station Next. Hvidovre Kommune købe Avedørelejren i 1999, og skabte rammerne for en spændende byudvikling i området. Avedørelejren ligger midt i et af kommunens grønne områder lige op til Avedøresletten og Vestvolden. For at fastholde og styrke filmproduktionen i Hvidovre har Hvidovre Kommune sammen med Zentropa og NNTV skabt filmportalen Filmland Hvidovre. Her præsenteres byens film- og medievirksomheder, og de services Hvidovre kan tilbyde danske og internationale filmskabere, hvilket blandt andet omfatter nem adgang til locations, tilladelser fra diverse myndigheder, adgang til udstyr og erfarne filmfolk, samt alt det rundt om produktionen, som drejer sig om indkvartering, forplejning med videre. I Hvidovres øvrige erhvervsområder ved Arnold Nielsens Boulevard og Gungevej, Landlystvej, Immerkær og Søvangsvej ligger virksomhedsklynger af iværksættere, servicevirksomheder, kontorer, håndværk og småindustri. Detailhandlen er primært koncentreret langs Hvidovrevej og Gl. Køge Landevej. Det største samlede antal butikker findes i Hvidovre Stationscenter (også kaldet Hvidovre C) og Frihedens Butikscenter.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Overnatning
Hotel og overnatningsmuligheder i Hvidovre. / Shutterstock

Er dine kommende butikslokaler beliggende i Hvidovre, og opstår der behov for indkvartering af fx butikspersonale, kunder eller projektmedarbejdere, har du med butikslokaler beliggende i Hvidovre et begrænset udvalg, men mange overnatningsmuligheder i den umiddelbare omegn. Hotel Rossini i Jernbanegade på Vesterbro er en af dem. En anden mulighed er Scandic Hvidovre, som er Hvidovres største konferencehotel. Hotellets store og fleksible konferenceafdeling tilbyder møde- og konferencelokaler for op til 300 personer, og tilbyder blandt andet grupperum, der nemt kan tilpasses individuelle behov. Hotellet tilbyder gratis parkering (200 pladser) foran hotellet. Idrættens Hus ligger i Brøndby blot 3,7 kilometer fra Hvidovre, og er et moderne multioplevelses- og hotelcenter. Hotellet er centralt placeret i forhold til motorvejsnettet, City og Københavns Lufthavn. Hotellet tilbyder gratis parkering (3.000 parkeringspladser) og henvender sig til private og forretningsfolk, der sætter pris på den gode placering, fordelagtige prispakker og tætte bånd til toppen af dansk elitesport. Idrættens Hus ligger få minutter fra motorvejen og tæt på strand, natur, golf og hovedstaden. Reserver fx hotelværelser i Hvidovre og omegn til dine overnattende leverandører eller rejsende butikspersonale på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com eller booking.com.