Introduktion til området

Farum i  Furesø Kommune
Farum og omegn i Furesø Kommune

Farum er en nordsjællandsk by med 19.664 indbyggere (2016), inklusive Stavnsholt, beliggende i Furesø Kommune under Region Hovedstaden. På oldnordisk betyder Farum stedet ved passagen og den engang så skandaleombruste by har meget at byde på for kultur- og naturelskere. Kumbelhaven er en park i Farums centrum, som danner en slags forbindelse mellem Stationstorvet og Williams Plads på den ene side af Frederiksborgvej og Rådhustorvet med rådhuset og indkøbscentret Farum Bytorv på den anden side. Kumbelhaven har sin oprindelse i en udstilling i Farum kulturhus i 1992, hvor der blandt udstilledes et superelliptisk toiletsæde af Piet Hein. Udstillingen blev katalysator for flere initiativer, hvoraf et af dem var en retrospektiv udstilling i 1995 dedikeret til Piet Hein med titlen: Piet Hein – det universelle menneske, og som fandt sted blot et år før multikunstnerens død. Under planlægningen opstod ideen til Kumbelhaven, og den åbnedes samtidig med udstillingen. I haven har Piet Hein skabt en labyrint ved hjælp af brosten og bede, og i labyrintens centrum står hans tredimensionale superellipse superægget i bronze. Parken er senere (år 2000) udvidet med yderligere tre Piet Hein-bronzeskulpturer, den trefoldige Danmarksglobus, en statue af Kumbel-manden (der kendes fra illustrationer til mange af Piet Heins kendte Gruk) og en buste af Piet Hein selv. Skulpturparken er en stor plæne med spredte bevoksninger midt i Farum Hovedgade og beliggende mellem denne og Farum sø. Her er opstillet otte meget forskellige skulpturer i natursten, udført af en dansk og syv udenlandske kunstnere i 1999. Selve udførelsen af skulpturerne skete i et åbent værksted, hvor alle kunne se værkerne blive skabt i løbet af august måned med afsløring sidst i august 1999. Den israelske skulptør Yaël Artsi var ophavsmand til ideen. De otte skulpturer og deres skabere kommer fra Israel, Japan, Frankrig, Danmark, Tyrkiet, Hongkong og Sverige. Med kontorer i Farum har du nem adgang til en velfungerende infrastruktur, gode indkøbsmuligheder og skøn natur.

Områdets historie

Farum Gamle Præstegård
Den gamle præstegård i Farum

For 10.000 år siden kom stenalderens jægere og fiskere til Farum Sø langs Mølleåen, hvor istidens tunneldale gik på tværs gennem Nordsjællands moræneflade. Senere udgjorde disse vandfyldte tunneldale en hindring for landtrafikken, så hovedvejsstrøget sydfra til Helsingør opstod langs vandskellet på tværs af Nordsjælland. Farum lå ved den østlige gren af dette hovedvejsstrøg. I Ryget Skov ved vestenden af Farum Sø kan man stadig se 12 nedkørsler til overgangsstedet. De senere års udgravninger har afsløret spor af beboelse langs dette formodede vejforløb ved Kong Volmers Vej (stenalder) og højderyggen øst om Rørmosen mod Korsbjerg (bronze- og jernalder). I Værløse har man fundet jernalderens og vikingetidens bopladser ved samme vejspor syd for Ryget. Senest i den tidlige middelalder har Farum landsby ligget ved kirken (opført cirka 1130-1150). Hovedgården, som har kunnet overvåge trafikken ved overgangsstederne, blev første gang nævnt i 1370 i Roskildebispens jordebog. Mens Hvide-slægten dominerede godserne syd- og vestpå, varetog Roskildebispen hele vandmølledriften fra Farumgård til Strandmøllen. Sognets andre byer lå formodentligt som i dag i Stavnsholt og Bregnerød, hvorimod Bothelstorp i Farum Lillevang senere forsvandt helt. Mølledæmningerne hævede i 1300-tallet søernes vandstand, så det vestlige overgangssted forsvandt og blev erstattet af en forbedret passage ved den nye vandmølle ved Fiskebæk (Frederiksborgvej). Derimod forfaldt hele det gamle hovedvejsstrøg langs vandskellet, da Sjællands kerne migrerede fra Ringsted og Roskilde til København. Egnens bønder levede en relativt uforstyrret tilværelse vest for kongernes store jagtskove, kun afbrudt af brande, hoveri og svenskernes hærgen i 1660.

Områdets infrastruktur

Farum Station
Busholdeplads ved Farum S-togstation.

Farum ligger meget centralt placeret lidt nord for København, og med kontorer her i byen, har du let adgang til og fra kommunen via S-togsforbindelse samt et udbygget motorvejsnet, der kører gennem hele kommunen. Motorvejen ligger tæt på erhvervsområderne og 20 minutters kørsel fra Københavns Lufthavn uden for myldretiden. Der er også hurtig adgang til hele Ørestadsregionen fra Farum. Med kontorer beliggende i Farum indgår din virksomhed således i en velfungerende infrastruktur. Mellem søerne Farum Sø og Furesø går en nord-sydgående trafikkorridor med motorvej, landevej og jernbane, som deler byen i to dele (Farum Øst og Farum Vest), idet korridoren kun kan passeres via broer over motorvejen. I øst-vestlig retning går amtsvejen mellem Birkerød, Lynge, Slangerup og Frederikssund umiddelbart nord for den tidligere bymæssige bebyggelse. I Furesø Kommune findes et udbygget busnet, som gør det muligt at komme hurtigt og nemt rundt i hele kommunen. Hvis du skal til dine kontorer i Farum med S-toget kan du tage linje A eller H lige til døren og fra den 29. marts 2016 er busbetjeningen i Furesø blevet endnu bedre, ikke mindst til Farum Erhvervspark, hvor linje 335 mellem Farum og Hillerød stationer har fået omlagt sin rute, så den blandt andet betjener erhvervsområderne i Farum og Vassingerød (Lynge). Linje 335 kører i dag igennem Farum fra Farum Station til Ryttergårdsvej – Gammelgårdsvej – Hørmarken og Slangerupvej. Ruten er blevet omlagt, fordi der er oprettet en ny E-buslinje mellem Allerød Station og Malmparken Station. Bussen kører cirka hvert 10. minut i myldretiderne og 20. minut udenfor myldretiderne og betjener blandt andet Allerød og Borupgård Gymnasium, samt Farum Erhvervspark og Lautrupgård. E-buslinjen tager cirka 40 minutter fra Allerød Station og Malmparken Station med fire stop i Furesø Kommune (Farum Midtpunkt, Farum Bytorv, Bavnestedet og Værløse Station under broen).

Erhvervs- og forretningsliv

Butikstorvet i Farum
Butikstorvet i Farum

De kontorlokaler, hvorfra du driver din virksomhed har stor betydning for din kommende virksomheds omsætning og vækstpotentiale, og der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer i Farum, da dine kontorer er gesjæftens ansigt udadtil og dermed kan være med til at styrke virksomhedens image, hvorfor det er værd at overveje, om de valgte kontorlokaler sender det signal, du ønsker. Det betyder, at der skal være overensstemmelse mellem dit brand og kontorernes beliggenhed, størrelse og interiør. Kontorernes placering og beskaffenhed har også betydning for rekruttering og medarbejdertrivsel, og derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Kontorlokalerne bør desuden være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal kontorerne naturligvis være velfungerende, og de tekniske installationer i orden, så driften ikke forstyrres. Se ledige kontorlejemål i Farum på Lokalebasen. Der er gode indkøbsmuligheder i Farum, og er dine kontorer placeret i og omkring Farum Bytorv, så er det muligt at handle i et overdækket indkøbscenter med 50 butikker, beliggende lidt øst for Frederiksborgvej, mellem denne og Hillerød-motorvejen. Det oprindelige center slog dørene op i 1977, efter et allerede påbegyndt projekt med opførelse af et storcenter blev nedstemt ved en folkeafstemning i 1974. Farum Bytorv blev overdækket i 1993 og der er tilknyttet 770 parkeringspladser, der kan benyttes uden tidsbegrænsning og betaling af parkeringsafgift. Før etableringen af Farum Bytorv foregik al den lokale handel i butikker i den meget lange Farum Hovedgade, der løber til Akacietorvet. For at bevare butiksmiljøet i hovedgaden og butikker til betjening af Farums vestlige del har kommunen taget initiativer til at gøre hovedgaden mere butiksvenlig, blandt andet ved at indføre trafikbegrænsning og trafikdæmpende foranstaltninger. I 1978 opførtes Akacietorvet som et mindre center i gadens vestligste del. Der har været en klar tendens, at man har ønsket at skabe mere liv i strøggaderne i den nye bystruktur, hvor folk gør deres indkøb eller tager en kaffe på en af de mange cafeer. Der er nu skabt et bycenter med en tydelig centerkarakter og et byliv som tydeligt afspejler de former for byliv, man kender fra etablerede bycentre. Tegnestuen Vandkunsten, som vandt Farum-konkurrencen om et bedre forstadsliv, har stået for udviklingen af bystrukturen i Farum, så der er blevet skabt nogle gode handelsgader og attraktive boliger. De anviste en bebyggelsesstruktur, som både har dannet en iøjnefaldende facade mod Paltholmvej og givet plads til kontorer og butikker og mindre intime pladser. I Farum kan du blandt andet handle dagligvarer i Netto, Fakta, Kvickly, Aldi, Rema 1000, Irma og Lidl.

Købekraften i området

Farum Park
Farum Park hvor F.C. Nordsjælland holder til.

Overvejer du at leje eller købe kontorlokaler i Farum, så er kommunen og byens købekraft relevant i forhold til din virksomheds omsætning og vækstpotentiale, og det kan blandt andet indbyggernes disponibel indkomst og huspriserne i Farum fortælle noget om. Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til forbrug eller opsparing efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. I opgørelsen inkluderes kun indkomsten for personer over 14 år, som har haft bopæl i Danmark i hele 2013. Furesø Kommune indtager en flot 94. plads (hvor 98 er den højeste placering) med en årlig disponibel indkomst på 273.454 kroner. I 2013 var den gennemsnitlige disponible indkomst størst i Gentofte og mindst på Langeland, viser tal fra Danmarks Statistik. Huspriser er som nævnt en anden indikator af købekraften i et område, og her er solgt-priserne mere relevante end til salg-priserne. I første kvartal 2016 er der således handlet 29 parcel- og rækkehuse i Farum alene (postnummer 3520), med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 21.326 kroner, hvilket er et fald på 1,96 procent i forhold til fjerde kvartal 2015. Til gengæld har Farum set en mindre procentvis stigning på 1,87 procent i salget af ejerlejligheder i samme periode, hvor der er solgt 13 ejerlejligheder til en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 19.983 kroner. Der er i perioden solgt et enkelt fritidshus i Farum, hvorfor der ikke er beregnet nogen gennemsnitlig kvadratmeterpris for perioden.

Parkeringsmuligheder

Parkeringsmuligheder har betydning i forhold til dine kommende kontorers beliggenhed, ikke kun med hensyn til din og eventuelle medarbejderes daglige parkeringsbehov, men også i forhold til kunder, varelevering med videre. Søger du efter kontorlokaler i Farum på Lokalebasen, så får du altid oplyst, om der er tilknyttet parkeringsplads(er) til kontorlejemålet eller om det er muligt at tilkøbe eller leje parkeringsplads(er) tæt på. Som i resten af landet, gælder det i Farum, at inden for tættere bebygget område – inden for byzoneskiltene – må man hverken standse eller parkere helt eller delvist på fortov, cykelsti, gangsti, yderrabat, midterrabat og helleanlæg. På FDM’s hjemmeside kan du læse mere om parkeringsregler i Danmark – det er muligt at slække på visse af bestemmelserne, fx i forhold til regler, der gælder for både biler og motorcykler, men det er ikke tilfældet i Furesø Kommune. Parkeringsforhold ved Stavnsholtvej i Farum, ved henholdsvis Marie Kruses Skole (gymnasium) og Stavnsholtkirken, se kort. På Farum Bytorv kan du parkere gratis, uden tidsbegrænsning og handle i ro og mag. Der er parkering på begge sider af centret med indkørsel fra henholdsvis Paltholmvej og Stavnsholtvej. Farum Bytorv ligger omkring 100 meter fra motorvejsafkørsel 9, så det er nemt at køre fra på vej hjem fra kontoret, hvis du fx bor nord for Farum.

Udvikling i området

Landevej ved Farum
Landevej i smukke omgivelser ved Farum

Farum er en by i udvikling, og det er også titlen på det udviklingsprojekt, der er skabt i et samarbejde mellem arkitektvirksomheden ARKITEMA ARCHITECTS, Furesø Kommune og Rambøll. Projektets vision er at skabe synergi, integration og byliv i Farum. Visionen er baseret på en gennemgribende analyse, som peger på, at fokus på netop disse elementer i helhedsplanen vil styrke Farums udvikling til en attraktiv og bæredygtig by. Projektet handler om at styrke og forbinde de mange kvaliteter som Farum allerede har og kan bygge videre på. Visionen tager udgangspunkt i spørgsmålet, om hvordan der kan skabes synergi mellem Farums bykvarterer, som i dag fremstår mere som adskilte øer end en sammenhængende by. Der peges på tre overordnede elementer, der tilsammen danner udgangspunkt for helhedsplanens vision. Farum vil tilføje og videreudvikle individuelle egenskaber og særpræg i de forskellige kvarterer, forbinde bykvartererne med forbedrede rekreative områder og skabe et klart og veldefineret nyt bycentrum. Byparken er en hjørnesten i den overordnede udvikling af byrum i Farum og det fremgår af helhedsplanen, at byparkens placering med fordel kan fungere som centralt koblingspunkt. Byparken gør nemlig tre vigtige ting for helhedsplanen og udviklingen, idet den tilføjer et nyt og attraktivt byrum til Farum, som bliver en oplevelsesrig strækning i området. Derudover fungerer den som kobling til Farum Midtpunkt og skaber en attraktiv beliggenhed for den nye bebyggelse på Bybækgrunden, hvilket ifølge planen er en væsentlig faktor for en robust, udviklingsplan for udstykning og grundsalg af Bybækgrunden. Under overskriften Farum i Bevægelse, har der siden 2011 blandt andet været fokus på erhvervs- og foreningsliv, mobilitet, regional branding, Farum som kulturprofil, professionel idræt, bykultur, destinationsudvikling, detailhandel, integration og ældreliv i den nordsjællandske by.

Industrien

Cafe i Kulturhuset
Cafe i Kulturhuset i Farum

Farum har et aktivt erhvervs- og butiksliv. Foruden butiksområderne i indkøbscentret og langs Farum Hovedgade ligger der et større industrikvarter i Farums nordvestlige del. Antallet af arbejdspladser svarer nogenlunde til den arbejdskraft, som er til stede i kommunen, men besættes kun delvist lokalt, fordi mange indbyggere pendler til arbejdspladser i københavnsområdet. Virksomhederne hører alle til gruppen små- og mellemstore virksomheder. Særlige virksomheder i Farum er forsikringsselskabet PenSam, som er en finansiel koncern indenfor pensionsområdet, og byens største, private arbejdsplads. Fodboldklubben FC Nordsjælland har siden 2002 spillet i den danske Superliga. Klubben er den professionelle overbygning på amatørklubben Farum Boldklub og er organiseret som et aktieselskab under navnet FC Nordsjælland A/S. Klubben lejer bane og faciliteter i Farum Park af Furesø Kommune. Furesøens Mediecenter er en anden af byens større virksomheder, der hver uge udgiver lokalaviserne Farum Avis, Værløse Avis og Birkerød Avis. Farum Avis har et oplag på 11.100 og uddeles foruden i Farum også i Lynge by i Allerød Kommune. Gartneriet Fuglsang er en af Farums ældste virksomheder. I 1931 købte den 26-årige Knud Høberg Svendsen gården Fuglsang, der er beliggende Farum Hovedgade 84. Knud omlægger gården til gartneri og frugtplantage, og der opførtes store drivhuse på grunden. Senere flyttedes produktionen til Brede Enge, hvor familien Svendsen får opført et nyt gartneri, da kommunen vil udstykke det gamle gartneris område. Her ligger Gartneriet Fuglsang stadig, og det drives af Knud Høberg Svendsens søn, Jørgen Svendsen. Brede Enge er i dag et fredet område, der indgår i den i alt 1.800 hektar store Farum Naturpark, som består af let kuperede enge og overdrev i Langvad Ådal ved mose og skov. I dag huser hovedbygningen i det gamle gartneri et fritshjem ved navn Fuglsang

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Farum Sø
Badebro ved Farum Sø.

Med kontorer beliggende i Farum, har du ikke mange hoteller at vælge imellem i selve Farum, men den type hoteller, man finder i byen, er større, moderne hoteller, der er i stand til at møde alle den moderne forretningsrejsende eller turists behov, hvad angår eksempelvis internet og let ind- og udtjekning, parkeringsfaciliteter samt nem adgang til byen, industrikvartererne, motorvejsnettet og den kollektive trafik. Midt i Farum finder du det kendte Hotel FC Nordsjælland, som er Farums park, sports- og konferencecenter, der blev bygget i forbindelse med Farum Park Stadion i 2000. Efter konkursen i 2002, i kølvandt på Brixtofte-sagen, overgik hotellet med tilhørende restaurant til den daværende forpagter, Allan K. Pedersen, der var bestyrelsesformand i FC Nordsjælland A/S. I løbet af 2013 fusionerede centeret med fodboldklubben FC Nordsjælland A/S og skiftede samtidig navn til Hotel FC Nordsjælland for at understrege hotellets tætte relation til klubben. I december 2015 blev FC Nordsjælland A/S og dermed også Hotel FC Nordsjælland A/S købt af den engelske investorgruppe, Pathway Group. Det er et lille uhøjtideligt hotel med højt til loftet, hvor der er plads til alle. Omgangstonen er familiær, og personalet gør deres bedste til, at hotellet er gæsternes home away from home. Det vidner hotellets mange stamgæster, der bor på hotellet uge efter uge, år efter år om. Hotellets fest- og konferencelokale, Sepp Lounge, har gennemgået en større renovering og står klar med nyt interiør. Sepp Lounge og hotellets øvrige konferencelounger benyttes blandt andet til VIP-bespisning til FC Nordsjællands hjemmekampe, og alle lokaler kan benyttes til konferencer eller andre arrangementer, når der ikke er hjemmekamp. Sinatur Hotel Frederiksdal, som ligger 5,7 kilometer fra Farum Bymidte, er en anden mulighed. Sinatur ligger direkte ned til Mølleåen, midt i den smukke natur mellem Furesø og Bagsværd Sø. Ved foden af hotellet lægger Baadfarten til og giver mulighed for oplevelser på vandet. Hotellet tilbyder, foruden overnatning og konferencefaciliteter, mange aktiviteter, fx lerdueskydning, malermesterklasse med Brian Saaby, golf i Hørsholm Golfklub, racercykelture, ture med Baadfarten, mountainbiketure gennem Hareskoven og klatreture i Frederiksdal. Reserver fx hotelværelser i Farum og omegn til dine overnattende gæster på Expedia, hotels.com, TripAdvisor eller booking.com.