Introduktion til området

Kalundborg er en geografisk stor kommune med masser af dejlig natur og god plads. Kalundborg Kommune er beliggende på Nordvestsjælland, og dækker et areal på 604 kvadratkilometer med 160 kilometer kystlinje. Den smukke natur gør, sammen med den travle industrihavn og et livskraftigt erhvervsliv, egnen til et attraktivt sted at bo, leve, åbne butik og drive virksomhed i. I Kalundborg ligger også landets fjerde største sø Tissø, som har et enestående fugleliv, Naturpark Åmosen og Tissø Roklub. Kystlinjen, der varierer fra imponerende og ostentative skrænter til dejlige badestrande, strækker sig mod nord og vest. Kombinationen af skøn natur, en bred vifte af butikstilbud i by, på land og ved vand sammen med et erhvervsliv, der generelt er i udvikling, betyder, at der er potentiale for at skabe et godt (arbejds)liv i Kalundborg. Kalundborg Kommune kan især byde på store, bevaringsværdige landskabs­ og naturværdier, som mange sætter stor pris på at have let adgang til, og det er kommunens hensigt at styrke adgangen til landskaberne og arbejde for en mangfoldig natur, fordi man har fokus på livskvalitet, sundhed og oplevelser i Kalundborg. Indsatsen for at styrke naturgrundlaget er samtidig en langsigtet investering i at udvikle Kalundborg i forhold til turisme og bosætning. På velfærdsområdet er Kalundborg meget optaget af at sikre virksomheder og indbyggere de bedste livsvilkår. Tal fra statistikbanken vidner om, at befolkningsstal-kurven er knækket og at Kalundborg atter vokser. Denne positive udvikling understøtter kommunen blandt ved at arbejde målrettet med velfærdstilbud, erhvervsvendte aktiviteter, uddannelse og læring.

Områdets historie

I Adelgade i Kalundborgs gamle bykerne ligger Vor Frue Kirke og Kalundborg Omegnsmuseum, der har til huse i Lindegården, en sekslænget bindingsværksgård fra 1600-1700-tallet; museet rummer blandt andet en stor folkedragtsamling. Her kan man også gæste fire bevarede stenhuse fra senmiddelalderen: kirkeladen, ligkapellet, som tidligere var rektorbolig, bispegården, der i 1539-1854 fungerede som byens rådhus, og hvor der i dag holdes kunstudstillinger, og en munkestensbygning med blændingsgavl. Rundt om kirken ligger der flere store bindingsværkshuse fra 1600-1700-tallet. Det grønne anlæg på kirkepladsen blev anlagt i 1952-1953 og tegnet af havearkitekt C. Th. Sørensen og Ole Nørgaard (fredet i 2011). Tæt på havnen findes handelskvarteret koncentreret langs Kordilgade med blandt andet Ole Lunds Gård fra 1700-tallet, Skibbrogade og Bredgade. I første halvdel af 1900-tallet opførtes et smalt bælte af parcelhuse vest for den gamle bydel langs kysten. I 1960erne og 1970erne blev byen udbygget dels mod nord med blandet bebyggelse, dels videre mod vest forbi blindeinstituttet og det nedlagte kysthospital. Byområdet strækker sig helt til Ulstrup med sommerhuse, golfbane og campingplads. Vor Frue Kirke hører til blandt Nordens mest ejendommelige og gådefulde kirker. Det er en teglstensbygning, opført over en grundplan i form af et græsk kors med et 44 meter højt tårn med fire sider, der er båret af fire granitsøjler, over korsmidten og et otte-sidet tårn på tværs af de fire arme. Kirken er sandsynligvis opført i første halvdel af 1200-tallet til Esbern Snare eller hans datter Ingeborg. Den står i dag med enkelte senere tilføjelser og som et resultat af to restaureringer: den første i 1867-1871 med genopbygning af midtertårnet, der styrtede ned i 1827 og den anden i 1917-1921. Både et kapitæl fra det nedstyrtede midtertårn og kirkens døbefont er forsynet med hvideslægtens stenhuggers karakteristiske palmettebort.

Områdets infrastruktur

En velfungerende, fleksibel, kollektiv trafik og veludbyggede cykelstiforbindelser øger generelt mobiliteten i en kommune, og infrastrukturen har også særlig betydning, når du påtænker at leje butikslokaler i en by som Kalundborg. Med butik her i kommunen er man afhængig af, at man selv samt kunder, butikspersonale og leverandører har nem adgang til butikken, uanset om man kommer i bil eller benytter den offentlige transport. Kalundborg Kommune er ikke blinde overfor, at en velfungerende, fleksibel, kollektiv trafik er et vigtigt aspekt, som virksomheder, der overvejer at etablere kontorer i Kalundborg, er meget opmærksomme på. Og i erhvervsmæssig sammenhæng er den digitale infrastruktur også helt central – det gælder naturligvis også i forhold til borgernes hverdagsliv, adgang til service og en bedre ressourceudnyttelse. Infrastrukturen i Kalundborg Kommune trænger til et løft, som allerede er i støbeskeen. Med til denne indsats hører en velfungerende, fleksibel, kollektiv trafik samt veludbyggede cykelstiforbindelser, som generelt vil øge mobiliteten, ligesom forbedret adgang til kollektiv transport og etablering af flere cykelstier i kommunen vil betyde meget, da det giver større bevægelsesfrihed og mulighed for at leve et aktivt liv. En velfungerende infrastruktur er ydermere en forudsætning for en bæredygtig udvikling af Kalundborg, og i forhold til erhvervslivet er det essentielt, at kommunen udvikler sin infrastruktur, så eksisterende og nye virksomhedernes medarbejdere ikke oplever forhindringer i den daglige transport til og fra job. Det skal være attraktivt at drive virksomhed i kommunen, hvorfor Kalundborg løbende arbejder for, at den fysiske og digitale infrastruktur understøtter, at flere virksomheder vælger at etablere sig i kommunen. Den digitale infrastruktur bliver desuden helt afgørende for fremtidens muligheder for service til virksomheder og borgere, fra kommunen, forsyningsvirksomheder og private serviceydelser. Den igangværende udvikling af infrastrukturen i Kalundborg omhandler også bedre ressourceudnyttelse og trådløse netværk.

Erhvervs- og forretningsliv

Den betydning som de butikslokaler, du vælger at drive din butik fra, kan ikke overdramatiseres. Butikslokalet har indflydelse på alt fra kundetilstrømning og omsætning til dit personales trivsel og butikken eller dit brands profil. Der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge butikslokaler i Kalundborg, da butikkens indretning og omgivelser også kan være med til at styrke butikkens profil. Butikken bør med andre ord være dit vartegn, hvorfor det er værd at overveje, om butikslokalet (eller lokalerne) sender det signal, du ønsker. Der skal være overensstemmelse mellem dit brand og butikkens placering, størrelse og interiør. Fordi butikslokalerne også påvirker eventuelt butikspersonales arbejdsglæde, så har de indirekte indflydelse på effektiviteten, serviceniveauet og i sidste ende omsætningen i din butik. Butikken skal naturligvis være indrettet, så den afspejler behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Butikkens placering er desuden vigtig i forhold til rekruttering af butikspersonale samt varelevering. Søg efter ledige butikslokaler i Kalundborg på Lokalebasen, fx i Kordilgade og på Vænget. Kalundborg kommune, som har godt og vel 49.000 indbyggere, har 5.171 virksomheder, og der omkring 21.000 arbejdspladser i kommunen, hvor 69,4 procent af alle beskæftigede er ansat i den private sektor. 18,7 procent af den private beskæftigelse findes inden for erhvervsområdet medico og sundhed. Kalundborg har tre indkøbs- og shopping-områder: Hovedgaden – gågaden Kordilgade med sidegaden Skibbrogade, Ny2Torv/Bredgade samt Steljhøj. I Kordilgade, Skibbroggade og på Ny2Torv ved Bredgade finder du et stort og varieret udvalg af specialforretninger og dagligvarebutikker og på Stejlhøj, der ligger lidt uden for byen, finder du de store varehuse: Punkt1, BIVA, Jysk, T. Hansen og andre.

Købekraften i området

Står valget på butikslokaler i Kalundborg, så er information om erhvervsvenlighed, indtægtsniveau og købekraft i Kalundborg relevant. Købekraften i Kalundborg er udmærket, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 42. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Kalundborg Kommune 200.521 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Kalundborg Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje butikslokaler her i kommunen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Kalundborg i 2016 en mindre imponerende placering som nummer 69, hvor kommunen i 2015 fik en 32. plads, og er altså gået en del pladser tilbage. Huspriserne i Kalundborg er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Kalundborg og ikke kun til salg-priserne siger mest. I tredje kvartal 2016 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i 13.935 kroner per kvadratmeter, et fald på -0,87 procent i forhold til andet kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 59 hushandler i Kalundborg Kommune. Der er handlet 11 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 20.302 kroner per kvadratmeter, hvilket var en stigning på +7,46 procent i forhold til årets andet kvartal. Der blev handlet 33 fritidshuse i Kalundborg i samme periode til en kvadratmeterpris på 8.592 kroner per kvadratmeter; en tilbagegang på -7,24 procent i forhold til andet kvartal 2016.

Parkeringsmuligheder

Det kan være interessant at kende til parkeringsforholdene i den kommune, man påtænker at leje butikslokaler i, ikke mindst i forhold til kundebesøg, butikspersonale og varelevering. Der er to store parkeringspladser i Kalundborg, hvor der ikke er tidsbegrænsning. Den første finder du cirka 200 meter fra Klostertorvet Parkering – Husk at sætte p-skiven. Den store parkeringsplads ved Kalundborg Gymnasium ligger på J. Hagemann Petersens Allé. Kalundborgs anden parkeringsplads ligger lidt længere nede af vejen cirka 700 meter fra Klostertorvet. Alle bilister opfordres til at være opmærksomme på parkerings- og standsningsforbud i kommunen og sætte parkeringsskiven ved ophold på tidsbegrænsede parkeringspladser. Parkeringskontrollen i Kalundborg Kommune varetages af Midt- og Vestsjællands Politi. Søger du efter butikslokaler på Lokalebasen, får du altid oplyst, om der er tilknyttet parkeringsplads(er) til butikslejemålet eller om der er mulighed for at tilkøbe eller leje pladser tæt på.

Udvikling i området

Der sker en masse på udviklingsfronten i Kalundborg, og den igangværende (2017) udviklingsstrategi består af et tværgående tema om bæredygtig udvikling i by og på land, samt temaer om bosætning, vækst, velfærd og infrastruktur Alle fem temaer forholder sig på forskellig vis til Kalundborgs overordnede vision, om at kommunen fortsat skal være et godt sted
at bo og leve, arbejde og drive virksomhed/butik i. Kalundborgs kommunalbestyrelse har beskrevet, hvordan de vil arbejde med de respektive områder for hvert af de fem hovedtemaer. Den sidste del af udviklingsstrategien handler om det forarbejde (politikudvikling og borgerinddragelse), der ligger til grund for realiseringen af strategien. Ligesom mange mennesker foretrækker at bo tæt på byens puls, og dermed de oplevelser, som bylivet kan tilbyde, gør det samme sig gældende for handels- og butikslivet. Kalundborg har rigtig gode bymæssige rammer og mange natur­ og landskabskvaliteter, men midtbyerne og flere af kommunens landsbyer trænger til et løft. I den udvikling tænkes der hovedsageligt i bæredygtighed, fx har man i Kalundborg stort fokus på, at kommunens byer og landsbyer ikke må udvikles på en måde, så miljømæssige hensyn sammentænkes med de sociale og økonomiske hensyn. Der arbejdes derimod på, at indsatsen for et bedre befolkningsunderlag i byerne tilrettelægges således, at den får betydning for bylivets mangfoldighed, herunder handels- og butikslivet og de kulturelle aktiviteter. En fortætning
af bymidterne skal udføres med grønne tiltag og ud fra klimamæssige betragtninger. Kalundborg forventer, at udviklingen af kommunens byer og landsbyer i vid udstrækning vil ske i et samarbejde mellem lokale, kommunale og private aktører, så man sikrer bred opbakning til de forandringer, der skal gennemføres.

Industrien

Iværksætteri og etableringen af nye virksomheder spiller en stor rolle i Kalundborgs udvikling, hvor der i disse år arbejdes for at styrke rammebetingelserne for handlen (butiksindehavere), virksomhedsejere og iværksættere, der ønsker at åbne butik eller etablere anden virksomhed og lykkes med det. Kalundborg Kommune satser på at etablere et attraktivt vækst­ og iværksættermiljø, der vil kunne tilbyde virksomheder mulighed for fællesskaber og netværk, samt adgang til specialviden og forretningsmetoder. Indsatsen kommer til at foregå i samarbejde med såvel lokale, regionale og nationale partnere. Det sker som et led i at støtte væksten af butikker, iværksættere og mindre virksomheder, som har behov for at lette adgangen til de rette midler og kompetencer, så butikker og andre virksomhederne kan forbedre produktiviteten, styrke innovationen og udviklingen og hvor det er relevant skabe eksportmuligheder. På denne baggrund har man åbnet et stort symbiosecenter i Kalundborg, hvor butiksindehavere, private virksomheder og offentlige aktører kan opnå gensidig fordel af et tæt samarbejde. Det er også tanken, at højere læreanstalter og videncentre kan etablere sig med satellitafdelinger i centeret. Et campus for danske og internationale studerende, med fokus på uddannelse og udvikling af nye innovative løsninger inden for bæredygtighed, miljø og forsyning, som vil gavne klima, natur samt miljø og skabe nye jobs, bliver også en del af centeret. Kalundborg er hjemsted for en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København, og virksomhederne i kommunen er stærke inden for især medicinalindustri og sundhed, energi og miljø. Kalundborg Kommunes vækst og udvikling bygger på tre forhold, der giver optimale rammebetingelser for erhvervsudvikling i kommunen. Havnen er det første med et stærkt fokus på at udvikle den erhvervsrettede del af sine aktiviteter. Havnen i Kalundborg har stor betydning som lokalhavn for Vestsjællands industri og fungerer i øvrigt også som alsidig regionalhavn for hele Sjælland på grund af en vanddybde på op til 15 meter. Et andet væsentligt forhold er adgangen til ressourcer i form af naturlige ressourcer som fx vand og restprodukter og det tredje forhold, som Symbiosecenteret udnytter, er, et stærkt fokus på udviklingspotentialer, i form af test og præsentation af ny teknologi og kompetenceudvikling, hvor det centrale er at tiltrække virksomhedsnære uddannelser til kommunen. Det er handelslivet, virksomhederne og deres ansatte, der skal skabe den vækst og udvikling, der skal sikre og udvikle Kalundborgs styrkepositioner i årene frem.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Ligger dine butikslokaler i Kalundborg, kan det blive aktuelt at finde overnatningsmuligheder uden for kommunegrænsen, hvis der opstår behov for at indkvartere butikspersonale eller andre gæster, men Danhostel Kalundborg, som er beliggende kun l0 minutters gang fra bykernen og havnen i Kalundborg, er et økonomisk og populært valg. Vandrehjemmet tilbyder pakkepriser hele året, som omfatter morgenmad og linned. Her er der også mulighed for at booke en seng i fællesrummet, på god gammeldags vandrerhjemsmaner eller et fem personers værelser. Danhostel i Kalundborg er det første vandrerhjem i landet, som opnåede den Grønne Nøgle, som er en miljøklassificering inden for hotel- og restaurationssektoren, og vandrehjemmet er godkendt af Statens Indkøb til afholdelse af kurser og konferencer. Danhostel har desuden det økologiske spisemærke i bronze, som betyder, at minimum 30-60 procent af alle anvendte fødevarer er økologiske. Vandrerhjemmet er et ideelt udgangspunkt for golfture, cykeltræningslejr og anden fysisk aktivitet, og der ligger en idrætshal 200 meter derfra. Vandrerhjemmet er kendt for sit gode køkken og kan være behjælpelige med cykelrutekort til Kalundborg og omegn, hvis du vil planlægge din tur, før ankomst. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Kalundborg til dit overnattende butikspersonale på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.