Introduktion til området

Der bor omkring 49.000 indbyggere i Kalundborg Kommune, som er en geografisk stor kommune beliggende på Nordvestsjælland. Kalundborg Kommune dækker et areal på 604 kvadratkilometer og har 160 kilometer kystlinje. Den smukke natur gør, sammen med den travle industrihavn og et livskraftigt erhvervsliv, egnen til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Der er cirka 4.900 fuldtidsansatte i Kalundborg Kommune, som sammen med Novozymes og Novo Nordisk, dermed er en af Kalundborgs største virksomheder. Kalundborg Kommune ligger smukt placeret ud til vandet, midt i landet i den vestsjællandske natur, og på aksen mellem landets to største byer, København og Århus. Kalundborg Kommune har forskellige lokalområder: Gørlev, Svebølle, Ubby-Jerslev og Høng, hver med sine forudsætninger og særlige kvaliteter i forhold til natur, infrastruktur, bo-kvaliteter, kultur- fritids- og foreningsliv. Men Kalundborg Kommune kan især byde på store, bevaringsværdige landskabs­ og naturværdier, som mange sætter stor pris på at have let adgang til. Det er kommunens intention at styrke adgangen til landskaberne og arbejde for en mangfoldig natur, fordi man har fokus på livskvalitet, sundhed og oplevelser i Kalundborg. Indsatsen for at styrke naturgrundlaget er samtidig en langsigtet investering i at udvikle Kalundborg i forhold til turisme og bosætning. På velfærdsområdet er Kalundborg særligt optaget af at sikre virksomheder og indbyggere de bedste livsvilkår, og tal fra statistikbanken vidner om, at befolkningsstal-kurven er knækket og at Kalundborg atter vokser. Denne positive udvikling understøtter kommunen blandt ved at arbejde målrettet med velfærdstilbud, fokus på uddannelse og læring.

Områdets historie

Den naturlige havn for enden af fjorden i Kalundborg skabte allerede i vikingetiden et mindre bysamfund. Omkring 1170 blev der bygget en borg på den højtliggende bakken Kalundborg. Ved borgen etablerede man hurtigt et befæstet byområde, og over tid opstod bydelen Kordel neden for bakken. I 1341 blev borgen overtaget af Valdemar Atterdag, der udvidede borgen væsentligt og benyttede den flittigt som residens og til rigsmøder. Kalundborgs ældste kendte købstadsprivilegier blev givet i 1443, men allerede da var Kalundborg at tælle blandt Sjællands største byer. I 1500-tallet var Kalundborg ikke længere kongelig residensstad, og befæstningen mistede sin militære betydning. Herefter bestod Kalundborg af Højbyen og Nederbyen. 1600-tallet anlagdes et større handelsstrøg i Nederbyen langs hovedvejen fra oplandet. Byen blev desuden fra 1600-tallet et vigtigt færgested for overfarten til Jylland og sidst i 1700-tallet fik Kalundborg økonomisk fremgang med eksport af korn til Norge og senere også til England. På samme tid kom også den nye landevej til Holbæk og København. Kalundborgs status som områdets vigtigste færgested måtte vige til fordel for Korsør, da Korsør fik jernbaneforbindelse til København i 1856. Kalundborg måtte nøjes med dampskibsfart til København, indtil jernbanen nåede hertil i 1874, hvorefter Kalundborgs betydning som færgested voksede på ny, og der etableredes flere industrivirksomheder i byen. Heriblandt et bayersk- og hvidtølsbryggeri i 1881, som i løbet af få årtier blev en af byens større industrier. Havnen blev udvidet løbende i 1900-tallet, og under Første Verdenskrig havde byen et skibsværft, som dog kun fik en kort levetid. I 1940 etableredes byens oliehavn og olieraffinaderi, men det var først fra 1960erne, at industriudviklingen for alvor kom i gang med etableringen af flere store virksomheder, herunder Novo Nordisk, som stadig ligger i byen. I takt med industrialiseringen blev havnen, som er dyb (15 meter) og næsten altid isfri, flere gange udvidet. Som følge af senindustrialiseringen steg indbyggertallet igen i 1970erne, men stagnerede i 1980erne. Byen vedblev med at være præget af industri og domineret af få, store virksomheder, såsom Novo Nordisk, Novozymes og Statoils Raffinaderi (Circle K).

Områdets infrastruktur

Det har særlig betydning, når du påtænker at leje erhvervslokaler i en by som Kalundborg, at kommunen kan tilbyde en velfungerende, fleksibel, offentlig trafik, og gode cykelstiforbindelser, som generelt øger mobiliteten og den overordnede infrastruktur i en kommune. Med erhvervslokaler her i kommunen er man afhængig af, at man selv samt kunder, medarbejdere og eventuelle leverandører har nem adgang til erhvervslokalerne, uanset om man kommer i bil eller benytter den kollektive transport. Kalundborg Kommune ved udmærket, at en velfungerende, fleksibel, kollektiv trafik er et springende punkt for virksomheder, der overvejer at etablere erhvervslokaler i Kalundborg. I erhvervsmæssig sammenhæng er den digitale infrastruktur også helt central i forhold til adgangen til service og en bedre ressourceudnyttelse. Kalundborg har togstation, regionaltogs- og bustrafik, men infrastrukturen i Kalundborg Kommune trænger til et løft, som allerede er i støbeskeen. En velfungerende infrastruktur er ydermere en forudsætning for en bæredygtig udvikling af Kalundborg, og i forhold til erhvervslivet er det essentielt, at kommunen udvikler sin infrastruktur, så eksisterende og nye virksomhedernes medarbejdere ikke oplever forhindringer i den daglige transport til og fra job. Det skal være attraktivt at drive virksomhed i kommunen, hvorfor Kalundborg løbende arbejder for, at den fysiske og digitale infrastruktur understøtter, at flere virksomheder vælger at etablere sig i kommunen. Den digitale infrastruktur bliver desuden helt afgørende for fremtidens muligheder for service til virksomhederne, fra kommunen, forsyningsvirksomheder og private serviceydelser. Den igangværende udvikling af infrastrukturen i Kalundborg omhandler også bedre ressourceudnyttelse og trådløse netværk.

Erhvervs- og forretningsliv

Med en beliggenhed tæt på motorvejsnettet samt regelmæssig bus- og togtrafik er Kalundborg et oplagt sted at søge efter erhvervslokaler til din kommende virksomhed. Erhvervslokaler anvendes til industri, service og øvrige erhverv, og de erhvervslokaler, hvorfra du driver din virksomhed, har betydning for din virksomheds omsætning, vækstpotentiale og profilering, hvorfor der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du er på jagt efter erhvervslokaler i Kalundborg Kommune. Din virksomheds beliggenhed og omgivelser er en del af gesjæftens ansigt udadtil, og kan dermed være med til at styrke virksomhedens image. Derfor bør du overveje, om de erhvervslokaler, du har i kikkerteren, sender det signal, du ønsker. Erhvervslokalernes placering, størrelse samt interiør skal være i overensstemmelse med dit brand, og de valgte erhvervslokaler har desuden betydning for medarbejdertrivsel og dermed indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Dine erhvervslokaler skal endvidere være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov, i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal de selvsagt være velfungerende, ligesom de tekniske installationer skal være i orden, så driften ikke forstyrres. Erhvervslokaler i Kalundborg er hovedsageligt koncentreret omkring bymidten og i industrikvarteret. Lokalebasen er din nemme og direkte vej til det store marked for erhvervsejendomme til leje og salg i Kalundborg. Der er tre indkøbs- og shopping-områder i Kalundborg, hvor handlen er koncentreret i Hovedgaden – gågaden Kordilgade med sidegaden Skibbrogade, Ny2Torv/Bredgade samt Steljhøj. I Kordilgade, Skibbroggade og på Ny2Torv ved Bredgade finder du et stort og varieret udvalg af specialforretninger og dagligvarebutikker og på Stejlhøj, der ligger lidt uden for byen, finder du de store varehuse: Punkt1, BIVA, Jysk, T. Hansen og andre.

Købekraften i området

Information om erhvervsvenlighed, indtægtsniveau og købekraft i Kalundborg er relevant, når der skal vælges erhvervslokaler i postnummer 4400. Købekraften i Kalundborg er udmærket, og den disponible indkomst i kommunen indtager en 42. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Kalundborg Kommune 200.521 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Kalundborg Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje erhvervslokaler her i kommunen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI kommunalperformance på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Kalundborg en samlet placering som nummer 69, hvor kommunen i 2015 fik en 32. plads – et markant fald i Kalundborgs erhvervsvenlighed. Huspriserne i Kalundborg er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Kalundborg og ikke kun til salg-priserne siger mest. I tredje kvartal 2016 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i 13.935 kroner per kvadratmeter, et fald på -0,87 procent i forhold til andet kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 59 hushandler i Kalundborg Kommune. Der blev handlet 33 fritidshuse i Kalundborg i samme periode til en kvadratmeterpris på 8.592 kroner per kvadratmeter; en tilbagegang på -7,24 procent i forhold til andet kvartal 2016. Derudover blev der købt 11 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 20.302 kroner per kvadratmeter, hvilket var en stigning på +7,46 procent i forhold til årets andet kvartal.

Parkeringsmuligheder

Overvejer man at leje erhvervslokaler i Kalundborg, er parkeringsforholde – ligesom infrastruktur – i kommunen relevant fx i forhold til kundebesøg og medarbejderrekruttering. Søger du efter erhvervslokaler på Lokalebasen, får du altid oplyst, om der er tilknyttet parkeringsplads(er) til erhvervslokalerne, eller om der er mulighed for at tilkøbe eller leje pladser tæt på erhvervslokalerne. Kalundborg har to store parkeringspladser uden tidsbegrænsning. Den første finder du cirka 200 meter fra Klostertorvet Parkering – Husk at sætte p-skiven. Den store parkeringsplads ved Kalundborg Gymnasium ligger på J. Hagemann Petersens Allé. Kalundborgs anden parkeringsplads ligger lidt længere nede af vejen cirka 700 meter fra Klostertorvet. Alle bilister opfordres til at være opmærksomme på parkerings- og standsningsforbud i kommunen og sætte parkeringsskiven ved ophold på tidsbegrænsede parkeringspladser. Det er Midt- og Vestsjællands Politi, der tager sig af parkeringskontrollen i Kalundborg Kommune.

Udvikling i området

Der er gang i udviklingen i Kalundborg Kommune, og det har betydning, går man med tanker om at etablere sig i erhvervslokaler her. Den aktuelle (2017) udviklingsstrategi består af et tværgående tema om bæredygtig udvikling i by og på land, samt temaer om bosætning, vækst, velfærd og infrastruktur Alle fem temaer forholder sig på forskellig vis til Kalundborgs overordnede vision, om at kommunen fortsat skal være et godt sted
at bo og leve, arbejde og drive virksomhed/butik i. Kalundborgs kommunalbestyrelse har beskrevet, hvordan de vil arbejde med de respektive områder for hvert af de fem hovedtemaer. Den sidste del af udviklingsstrategien handler om det forarbejde (politikudvikling og borgerinddragelse), der ligger til grund for realiseringen af strategien. Ligesom mange mennesker foretrækker at bo tæt på byens puls, og dermed de oplevelser, som bylivet kan tilbyde, gør det samme sig gældende for handels- og butikslivet. Kalundborg har rigtig gode bymæssige rammer og mange natur­ og landskabskvaliteter, men midtbyerne og flere af kommunens landsbyer trænger til et løft. I den udvikling tænkes der hovedsageligt i bæredygtighed, fx har man i Kalundborg stort fokus på, at kommunens byer og landsbyer ikke må udvikles på en måde, så miljømæssige hensyn sammentænkes med de sociale og økonomiske hensyn. Der arbejdes derimod på, at indsatsen for et bedre befolkningsunderlag i byerne tilrettelægges således, at den får betydning for bylivets mangfoldighed, herunder handels- og butikslivet og de kulturelle aktiviteter. En fortætning
af bymidterne skal udføres med grønne tiltag og ud fra klimamæssige betragtninger. Kalundborg forventer, at udviklingen af kommunens byer og landsbyer i vid udstrækning vil ske i et samarbejde mellem lokale, kommunale og private aktører, så man sikrer bred opbakning til de forandringer, der skal gennemføres.

Industrien

Påtænker du at drive din virksomhed fra erhvervslokaler i Kalundborg, så har temaer som iværksætteri og erhvervsudvikling stor betydning, for din fremtidige virksomheds vækstmuligheder. I disse år arbejder Kalundborg Kommune for at styrke rammebetingelserne for virksomhedsejere, handlen og iværksættere, der ønsker at etablere sig her i kommunen og lykkes med det. Kalundborg Kommune satser på at etablere et attraktivt vækst­ og iværksættermiljø, der vil kunne tilbyde virksomheder mulighed for fællesskaber og netværk, samt adgang til specialviden og forretningsmetoder. Indsatsen kommer til at foregå i samarbejde med lokale, regionale og nationale partnere. Det sker for at støtte væksten af især mindre virksomheder, som har behov for at lette adgangen til ressourcer og kvalificeret arbejdskraft, så der er mulighed for at forbedre produktiviteten, styrke innovationen og udviklingen og hvor relevant skabe eksportmuligheder. På denne baggrund er der åbnet et symbiosecenter i Kalundborg, hvor private virksomheder og offentlige aktører kan opnå gensidig fordel af et tæt samarbejde. Kalundborg er hjemsted for en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København, og virksomhederne i kommunen er stærke inden for især medico og sundhed, energi og miljø. Kalundborg Kommunes vækst og udvikling bygger på forhold, der skal skabe optimale rammebetingelser for erhvervsudvikling i kommunen. Havnen er det første med et stærkt fokus på at udvikle den erhvervsrettede del af sine aktiviteter. Havnen i Kalundborg har stor betydning som lokalhavn for Vestsjællands industri og fungerer i øvrigt også som alsidig regionalhavn for hele Sjælland på grund af en vanddybde på op til 15 meter. Et andet væsentligt forhold er adgangen til ressourcer i form af naturlige ressourcer som fx vand og restprodukter og det tredje forhold, som Symbiosecenteret udnytter, er, et stærkt fokus på udviklingspotentialer, i form af test og præsentation af ny teknologi og kompetenceudvikling, hvor det centrale er at tiltrække virksomhedsnære uddannelser til kommunen. Det er handelslivet, virksomhederne og deres ansatte, der skal skabe den vækst og udvikling, der skal sikre og udvikle Kalundborgs styrkepositioner i fremtiden.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Med erhvervslokaler beliggende i Kalundborg, er det ikke nemt at arrangere overnatning for kunder, projektmedarbejdere eller andre gæster i Kalundborg, men Danhostel Kalundborg, som er beliggende l0 minutters gang fra Kalundborg centrum og havnen er en mulighed. Vandrehjemmet tilbyder pakkepriser hele året, som omfatter morgenmad og linned. Her er der også mulighed for at booke en seng i fællesrummet, på god gammeldags vandrerhjemsmaner eller et fem personers værelser. Danhostel i Kalundborg er det første vandrerhjem i landet, som opnåede den Grønne Nøgle, som er en miljøklassificering inden for hotel- og restaurationssektoren, og vandrehjemmet er godkendt af Statens Indkøb til afholdelse af kurser og konferencer. Danhostel har desuden det økologiske spisemærke i bronze, som betyder, at minimum 30-60 procent af alle anvendte fødevarer er økologiske. Vandrerhjemmet er et ideelt udgangspunkt for golfture, cykeltræningslejr og anden fysisk aktivitet, og der ligger en idrætshal 200 meter derfra. Vandrerhjemmet er kendt for sit gode køkken og kan være behjælpelige med cykelrutekort til Kalundborg og omegn, hvis du vil planlægge din tur, før ankomst. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Kalundborg til dine overnattende projektarbejdere eller kunde kunder på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.