Introduktion til området

Kalundborg på Danmarkskortet

Kalundborg Kommune er en geografisk stor kommune beliggende på Nordvestsjælland. Kalundborg Kommune dækker et areal på 604 kvadratkilometer og har 160 kilometer kystlinje. Den smukke natur gør, sammen med den travle industrihavn og et livskraftigt erhvervsliv, egnen til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Kommunen har knap 49.000 borgere og cirka 4.900 fuldtidsansatte, og er dermed en af Kalundborgs største virksomheder. Kalundborg Kommune ligger unikt placeret ud til vandet, midt i landet i den vestsjællandske natur, og på aksen mellem landets to største byer, København og Århus. Kalundborg Kommune har forskellige lokalområder: Gørlev, Svebølle, Ubby-Jerslev og Høng, hver med sine forudsætninger og særlige kvaliteter i forhold til natur, infrastruktur, bo-kvaliteter, kultur- fritids- og foreningsliv. Men Kalundborg Kommune kan især byde på store, bevaringsværdige landskabs­ og naturværdier, som mange sætter stor pris på at have let adgang til. Det er kommunens intention at styrke adgangen til landskaberne og arbejde for en mangfoldig natur, fordi man har fokus på livskvalitet, sundhed og oplevelser i Kalundborg. Indsatsen for at styrke naturgrundlaget er samtidig en langsigtet investering i at udvikle Kalundborg i forhold til turisme og bosætning. På velfærdsområdet er Kalundborg særligt optaget af at sikre virksomheder og indbyggere de bedste livsvilkår, og tal fra statistikbanken vidner om, at befolkningsstal-kurven er knækket og at Kalundborg atter vokser. Denne positive udvikling understøtter kommunen blandt ved at arbejde målrettet med velfærdstilbud, fokus på uddannelse og læring.

Områdets historie

Radioantenne i Kalundborg

Kalundborg opstod formodentlig i slutningen af 1100-tallet ved Esbern Snares Borg i bunden af Kalundborg Fjord. Omkring 1240 opførtes her et franciskanerkloster, og Sankt Jørgens Hospital nævnes første gang i 1292. Der blev bygget en del stenhuse i Højbyen, bydelen omkring Vor Frue Kirke i 1400-1500-tallet. Og i perioden 1500-1600 opstod Nederbyen, hvis eksistensgrundlag var funderet i handel og håndværk langs den østlige indfaldsvej. De to bydele lå frem til 1660 ofte i strid med hinanden om retten til at drive denne handel. Efter slottets nedrivning i 1658-1660 gik det markant tilbage for byens næringsliv, selv om Kalundborg helt frem til omkring 1850 ernærede sig ved handel, håndværk, færgefart til Aarhus og udskibning af korn til Norge, og senere hen til Holsten og navnlig Storbritannien. Da jernbanen kom til Kalundborg, medførte det et handelsmæssigt opsving og under Første Verdenskrig oplevede Kalundborg en kraftig økonomisk vækst, som var foranlediget af åbningen af Kalundborg Skibsværft i 1917, men da værftet krakkede sammen med Kalundborg Bank i 1921, oplevede Kalundborg en lang erhvervsmæssig, social og økonomisk deroute. I 1926 opførtes på Gisseløretangen en centralstation for radiofoni, der dækkede hele landet og den industrielle udvikling begyndte for alvor at tage fart i 1959 med opførelsen af et kraftværk, et raffinaderi (1961) og senere få, men ret store procesindustrier, herunder Carmen Curlers (1965-89), Gyproc (1967) og Novo Nordisk (1969). I takt hermed udbyggedes havnen med den dybe, stort set altid isfrie fjord. Navnet Kalundborg kendes fra 1199 som Kalendeburc, fra 1231 som Kalundæburgh, af et skovnavn Kalund ’lunden med alliker’ og -borg ’befæstning’.

Områdets infrastruktur

Kalundborg Havn og industri. Kilde: Kalundborg Kommune

Kalundborgs infrastruktur har blandt andet betydning for, hvor nemt du og dine ansatte kommer til og fra dit eller jeres kontor(er), og kan have indflydelse på fx kundebesøg og varelevering. Infrastruktur handler, foruden forsyning, hospital, politi, mobildækning med videre, især om forbindelser og fysiske koblinger. Kalundborg forholder sig til, at kommunen på den lange bane med en Kattegatforbindelse bliver brohoved mod Jylland. Derfor er der gang i planlægningen af fremtidens infrastruktur, så Kalundborg kan udnytte potentialet for udvikling fuldt ud. På den korte bane planlægges en opgradering af rute 23 til motorvej, som vil lette den tunge trafik der. Kalundborg Kommune er bevidste om, at en velfungerende, fleksibel, kollektiv trafik er et vigtigt aspekt, som virksomheder, der overvejer at etablere kontorer i Kalundborg, er meget opmærksomme på. Og i erhvervsmæssig sammenhæng er den digitale infrastruktur også helt central – det gælder naturligvis også i forhold til borgernes hverdagsliv, adgang til service og en bedre ressourceudnyttelse. Infrastrukturen i Kalundborg Kommune trænger til et løft, som allerede er i støbeskeen. Med til denne indsats hører en velfungerende, fleksibel, kollektiv trafik samt veludbyggede cykelstiforbindelser, som generelt vil øge mobiliteten, ligesom forbedret adgang til kollektiv transport og etablering af flere cykelstier i kommunen vil betyde meget, da det giver større bevægelsesfrihed og mulighed for at leve et aktivt liv. En velfungerende infrastruktur er ydermere en forudsætning for en bæredygtig udvikling af Kalundborg, og i forhold til erhvervslivet er det essentielt, at kommunen udvikler sin infrastruktur, så eksisterende og nye virksomhedernes medarbejdere ikke oplever forhindringer i den daglige transport til og fra job. Det skal være attraktivt at drive virksomhed i kommunen, hvorfor Kalundborg løbende arbejder for, at den fysiske og digitale infrastruktur understøtter, at flere virksomheder vælger at etablere sig i kommunen. Den digitale infrastruktur bliver desuden helt afgørende for fremtidens muligheder for service til virksomheder og borgere, fra kommunen, forsyningsvirksomheder og private serviceydelser. Den igangværende udvikling af infrastrukturen i Kalundborg omhandler også bedre ressourceudnyttelse og trådløse netværk, der fx vil gøre det muligt at tømme affaldscontainere og vejbrønde efter behov, fordi sensorer kan måle, om de er fyldte.

Erhvervs- og forretningsliv

Vor Frue Kirke i Kalundborg. Kilde: Kalundborg Kommune

Med kontorer beliggende i Kalundborg er du tæt på fine natur- og kulturoplevelser, og du har gode indkøbsmuligheder og en effektiv kollektiv trafik. Forhold, der blandt andet har indflydelse på profileringen af din virksomhed. De kontorer, hvorfra din virksomhed drives er en anden afgørende faktor. Der er flere ting at være opmærksom på, når du skal vælge kontorer i Kalundborg, da dine kontorer er foretagenets ansigt udadtil, og dermed også kan være med til at styrke virksomhedens image. Blandt andet derfor er det værd at overveje, om de valgte kontorlokaler sender det signal, du ønsker. Der skal være harmoni mellem dit brand og kontorernes beliggenhed, størrelse og interiør, ligesom kontorernes placering og beskaffenhed har betydning for rekruttering og medarbejdertrivsel, og derfor indirekte indflydelse på produktiviteten i din virksomhed. Kontorlokalerne bør desuden være indrettet, så de svarer til din virksomheds behov i forhold til funktioner og arbejdsgange. Og så skal kontorerne naturligvis være velfungerende og de tekniske installationer i orden, så driften ikke forstyrres. Søg efter ledige kontorlejemål i Kalundborg på Lokalebasen. Kalundborg har tre indkøbs- og shopping-områder: Hovedgaden, gågaden Kordilgade med sidegaden Skibbrogade, Ny2Torv/Bredgade og Steljhøj. På Kordilgade, Skibbroggade og Ny2Torv/Bredgade finder du et meget varieret udvalg af specialforretninger, der kan dække ethvert behov. Lige fra hjemmebag til cykler, fra helsekost til legetøj og meget andet. På Stejlhøj, der ligger lidt uden for Kalundborg ligger de store varehuse, så som Punkt1, møbelhuset BIVA, Jysk, T. Hansen med flere.

Købekraften i området

Sommerhuse i Kalundborg. Kilde: Kalundborg Kommune

Information om Kalundborg Kommunes erhvervsvenlighed samt indbyggernes i Kalundborg indtægtsniveau og købekraft er relevant, når der skal vælges kontorlokaler i postnummer 4400. Købekraften i Kalundborg er middelgod, og den disponible indkomst i kommunen ligger på en 42. plads i en sammenligning af alle 98 danske kommuner (hvor placering 98 er den højeste), foretaget af Danmarks Statistik. Ifølge denne oversigt er den årlige disponible gennemsnitsindkomst i Kalundborg Kommune 200.521 kroner (2014). Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til opsparing og forbrug efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter. Uanset om din virksomhed er ny eller etableret spiller forhold som udvikling, kommunalperformance og rammebetingelser for virksomheder i Kalundborg Kommune en vigtig rolle, når du overvejer at leje kontorer her i kommunen. Dansk Industri har siden 2010 hvert år sammenlignet det lokale erhvervsklima i landets 98 kommuner. I sammenligningen vurderer DI erhvervsvenligheden på bagrund af faktorer som rammevilkår, infrastruktur og transport, arbejdskraft, kommunal sagsbehandling, skatter, afgifter og gebyrer, fysisk placering, brug af private leverandører, kommunens image, velfærdsservice samt information og dialog med kommunen, hvilket munder ud i en samlet placering og overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. I sammenligningen opnåede Kalundborg en samlet placering som nummer 69, hvor kommunen i 2015 fik en 32. plads. Kalundborgs erhvervsvenlighed er altså dalet en del i perioden fra 2015 til 2016. Huspriserne i Kalundborg er et andet udtryk for, hvor mange penge folk har til forbrug og investering i kommunen. De reelle huspriser i Kalundborg og ikke kun til salg-priserne er mest retvisende. I tredje kvartal 2016 var kvadratmeterprisen på parcel- og rækkehuse i 13.935 kroner per kvadratmeter, et fald på -0,87 procent i forhold til andet kvartal 2016. Beregningen er baseret på, at der i perioden er indgået 59 hushandler i Kalundborg Kommune. Der er handlet 11 ejerlejligheder til en kvadratmeterpris på 20.302 kroner per kvadratmeter, hvilket var en stigning på +7,46 procent i forhold til årets andet kvartal. Der blev handlet 33 fritidshuse i Kalundborg i samme periode til en kvadratmeterpris på 8.592 kroner per kvadratmeter; en tilbagegang på -7,24 procent i forhold til andet kvartal 2016.

Parkeringsmuligheder

Det kan være interessant at kende til parkeringsforholdene i den by, man påtænker at leje kontorlokaler i, ikke mindst i forhold til kundebesøg. Søger du efter kontorer på Lokalebasen, får du altid oplyst, om der er tilknyttet parkeringsplads(er) til kontoret eller kontorerne, eller om der er mulighed for at tilkøbe eller leje pladser i nærheden af kontorerne. Kalundborg har to store parkeringspladser uden tidsbegrænsning. Den første finder du cirka 200 meter fra Klostertorvet Parkering – Husk at sætte p-skiven. Den store parkeringsplads ved Kalundborg Gymnasium ligger på J. Hagemann Petersens Allé. Kalundborgs anden parkeringsplads ligger lidt længere nede af vejen cirka 700 meter fra Klostertorvet. Alle bilister opfordres til at være opmærksomme på parkerings- og standsningsforbud i kommunen og sætte parkeringsskiven ved ophold på tidsbegrænsede parkeringspladser. Parkeringskontrollen i Kalundborg Kommune varetages af Midt- og Vestsjællands Politi.

Udvikling i området

Solopgang, Kalundborg

I Kalundborg realiseres kommunalbestyrelsens overordnede vision for kommunen qua konkrete handlinger, politikker, strategier og handlingsplaner. Det er visionen, der udstikker den retning, som kommunen gerne ser, at Kalundborg udvikler sig hen imod. Udviklingsstrategien udruller visionen og beskriver, hvordan Kalundborg, med afsæt i et helhedsorienteret approach på tværs af sektorer vil arbejde for, at kommunen er et godt sted at etablere og drive virksomhed, bo, leve og arbejde i. Kommuneplanen beskriver de fysiske rammer for, hvordan udviklingen skal føres ud i livet. Politikker, strategier og handlingsplaner, både nuværende og kommende, konkretiserer, hvordan Kalundborg forventer at nå de fastsatte mål. Kalundborg understøtter, og arbejder målrettet på en udvikling mod en boligorienteret fortætning af bymidterne, der kan skabe et bedre grundlag for handel og kulturliv i byen og forbedre mulighederne for oplevelser og ophold på byens torve og pladser samt styrke sammenhængen i byen og forbedre mulighederne for at opholde og udfolde sig fysisk i byparkerne. Det indgår i indsatsen, at de grønne anlæg skal danne rygraden i et sammenhængende stisystem i byerne i kommunen, med kobling til det omgivende landskab, som fx den bynære havnepark i Kalundborg. Det handler også om, at kommunen gerne vil sætte fokus på at identificere de muligheder, som de forskellige landsbyer har for udvikling, fx i forhold til erhverv, bosætning og bæredygtige forsyningsløsninger, foruden at understøtte aktive landsbyer, fx gennem en fortsat prioritering af landsbyernes forsamlingshuse, gadekær med opholdsmuligheder med videre samt renovering af bygninger med særlige kvaliteter og gennem forbedring af byernes rekreative potentialer. Dette skal blandt andet ske ved etablering af stiruter i de forskellige landsbyer og ved etablering af større og mindre tilknyttede skovgrunde, som skal indgå i en videre grøn struktur i landskabet. Som en del af den ønskede udvikling arbejdes der også for at sikre bedre og lettere adgang til natur og landskaber, ligesom der er fokus på planlægning af naturformidling.

Industrien

Kalundborg Rådhus. Kilde: Kalundborg Kommune

Kalundborg Kommune har et stærkt erhvervsliv, som er i vækst i disse år, ligesom der er gode muligheder for at finde job i kommunen, som forventer, at antallet af jobs også de kommende år vil vokse, i takt med, at flere virksomheder etablerer kontorer i Kalundborg. Den forventede vækst vil ikke kun komme Kalundborg til gavn, men vil også få regional og national betydning, i lyset af det store samarbejde, som kommunen er en del af. Kalundborg indgår i flere tværkommunale erhvervssamarbejder blandt andet Greater Copenhagen, ligesom Kalundborg deltager i udviklingsprojekter med partnere på tværs af brancher, industrier og sektorer. Kommunen er på denne måde blevet koblet på nye netværk, som fremmer andre netværksskabende relationer og forbindelser – alt sammen for at søge de bedste løsninger. Erhvervslivets vækst gør Kalundborg Kommune til noget særligt, men det er en vigtig forudsætning for en fortsat positiv vækst og udvikling i kommunen, at man er i stand til både at fastholde nuværende virksomheder og borgere og samtidig tiltrækker nye firmaer og tilflyttere. Erhvervslivets adgang til både tilstrækkelig og højt kvalificeret arbejdskraft er helt afgørende for, at Kalundborg Kommune også fremadrettet er en økonomisk bæredygtig kommune. Derfor har kommunalbestyrelsen i sin bosætningsstrategi fastlagt en målrettet indsats for at tiltrække nyuddannede akademikere og højt kvalificerede faglærte, som ofte karakteriseres ved at være geografisk mobile og ind-pendlere til virksomheder i kommunen, der kunne ønske at flytte tættere på deres virksomhed og/eller arbejdsplads. Der arbejdes desuden løbende på også at fastholde den voksende befolkningsgruppe af seniorer 60+, som ofte har fysisk og økonomisk overskud, ligesom det også er vedtaget at gøre en ekstra indsats for at fastholde de børnefamilier, der allerede bor i Kalundborg.

Hoteller og overnatningsmuligheder i området

Med kontorer i Kalundborg, kan det være lidt af en udfordring at arrangere overnatning for kunder, projektmedarbejdere og andre gæster, men Danhostel Kalundborg, som er beliggende l0 minutters gang fra Kalundborg centrum og havnen, er en mulighed. Vandrehjemmet tilbyder pakkepriser hele året, som omfatter morgenmad og linned. Her er der også mulighed for at booke en seng i fællesrummet, på god gammeldags vandrerhjemsmaner eller et fem personers værelser. Danhostel i Kalundborg er det første vandrerhjem i landet, som opnåede den Grønne Nøgle, som er en miljøklassificering inden for hotel- og restaurationssektoren, og vandrehjemmet er godkendt af Statens Indkøb til afholdelse af kurser og konferencer. Danhostel har desuden det økologiske spisemærke i bronze, som betyder, at minimum 30-60 procent af alle anvendte fødevarer er økologiske. Vandrerhjemmet er et ideelt udgangspunkt for golfture, cykeltræningslejr og anden fysisk aktivitet, og der ligger en idrætshal 200 meter derfra. Vandrerhjemmet er kendt for sit gode køkken og kan være behjælpelige med cykelrutekort til Kalundborg og omegn, hvis du vil planlægge din tur, før ankomst. Du kan blandt andet reservere hotelværelser i Kalundborg til dine overnattende projektarbejdere eller kunder på TripAdvisor, Trivago, Momondo, Expedia, hotels.com og booking.com.


Se hoteller i Kalundborg her: